Current track

Title

Artist

Current show

Λαϊκά

00:00 06:00

Current show

Λαϊκά

00:00 06:00


Φθιώτιδα: “Φρένο” στο κυνήγι λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών! / Η απόφαση…

Written by on 28 Δεκεμβρίου 2019

Με απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας που κοινοποιήθηκε στα κατά τόπους δασαρχεία απαγορεύεται  λόγω του έκτακτου μετεωρολογικού δελτίου που βρίσκεται σε ισχύ στην Π.Ε Φθιώτιδας το κυνήγι!

Η διάταξη έχει εφαρμογή από 24 Δεκεμβρίου και μέχρι τέλους της κυνηγετικής περιόδου 2019 – 2020 και αφορά, όπως αναφέρεται και στην σχετική απόφαση σε περιπτώσεις εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων.

Τι σημαίνει αυτό επί της ουσίας, ότι όταν τα καιρικά φαινόμενα είναι ιδιαίτερα έντονα απαγορεύεται η θήρα…

 

Διαβάστε παρακάτω την σχετική απόφαση

θΕΜΑ: «Απαγόρευση Θήρας σε περίοδο δυσμενών καιρικών συνθηκών, στην περιοχή που περικλείεται στα όρια της Π.Ε. Φθιωτιδας ,κατά την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο 2019-2020»

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη: 

 

 • Tις διατάξεις:  

 

 • Του άρθρου 258 παρ.3 (εδάφιο στ΄) και 5 του Ν.Δ. 86/69 (ΦΕΚ 7/Α΄/69)”Περί Δασικού κώδικα΄΄, όπως αντικαταστάθηκαν με τις Δ/ξεις των παρ. 2 & 3 του άρθρου 7 του Ν. 177/75 (ΦΕΚ 205/Α΄/75)΄΄Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως Δ/ξεων τινών του Ν.Δ.86/69 κ.λ.π.΄΄
 • Του άρθρου 1 του Π.Δ. 94/93 (ΦΕΚ 40/Α΄/93 ΄΄Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφεριακές αρχές κ.λ.π.΄΄                                                                                    
 • Του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α΄/97) ΄΄Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας κ.λ.π.΄΄  
 • Του Ν. 2647/98 (ΦΕΚ 237/Α΄/98)”Μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες κ.λ.π.”
 • Του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α΄/10) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” άρθρο 280 παρ.Ι και VΙ ΄΄Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένης Διοίκησης΄΄ 
 • Του Π.Δ. 138/10 (ΦΕΚ 231/Α΄/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θ.-Στ.Ε.»                                           

 

 • Την υπ’αριθ. 414985/29-11-85 (ΦΕΚ 757/Β΄/85) Κ.Υ.Α. του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπλ. Υπ. Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’αριθ. 366599/16-12-96 (ΦΕΚ 1188/Β΄/96), 294283/23-12-97 (ΦΕΚ 68/Β΄/98) & 87578/703/06-03-07 (ΦΕΚ 581/Β΄/07) οι οποίες εκδόθηκαν κατ’επιταγή, της με  αριθ. 79/409/02-04-79/ΕΟΚ οδηγία της Ε.Ε. «περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών») Κ.Υ.Α. των Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.          
 • Την αριθ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103/01-09-10 (ΦΕΚ. 1495/Β΄/10) Κ.Υ.Α. των Υπ. Οικονομικών – Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας – Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας κ.λ.π.»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ.Η.Π.8353/276/Ε103/23-02-2012 (ΦΕΚ 415/Β/2012)απόφαση.                            
 • Την αριθ. 90227/185/14-01-03 Δ/γή του Υφυπουργού Γεωργίας «περί απαγορεύσεων σε περίοδο δυσμενών καιρικών συνθηκών».
 • Την αριθ.71082/539/5-8-2019 (ΦΕΚ 3137/Τ.Β΄/2019)Απόφ.ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/ «Ρυθμίσεις Θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2019-2020 και ΦΕΚ 3262/Β’/2019 Διορθώσεις σφαλμάτων».
 • Την αριθ. Οικ.6985/85797/2017(ΦΕΚ 2003/Β΄/2017) απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Θ.Σ.Ε. «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής κλπ» .
 • Την ανάγκη προστασίας όλων των ειδών της άγριας πανίδας στο Ν. Φθιώτιδας έναντι των ακραίων δυσμενών καιρικών συνθηκών (χιονοπτώσεις μεγάλης διάρκειας και έντασης,παγετοί,κλπ) που μπορεί να εκδηλωθούν στην περιοχή μας και κατά τη διάρκεια των οποίων μειώνεται σημαντικά η αμυντική ικανότητα των θηραμάτων και καθιστούν δύσκολη έως αδύνατη τη διαβίωσή τους εντός των βιοτόπων τους. 

 

                                                                   

-2- Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Απαγορεύουμε τη θήρα παντός θηράματος στην περιοχή αρμοδιότητάς μας (περικλείεται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας) κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου 2019-2020  σε περιπτώσεις εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων, που έχουν κύριο χαρακτηριστικό την χιονόπτωση μεγάλης διάρκειας και έντασης, τον παγετό, τους δυνατούς ανέμους κ.α. και καθιστούν τα είδη της άγριας πανίδας ευάλωτα και ανήμπορα να αναπτύξουν τις ικανότητες άμυνας και διαφυγής, ως δικαίωμα αρχής στα πλαίσια άσκησης της θήρας.                                                                                                                  

   Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.Δ. 86/69 & 996/71, του Ν. 177/75, της αριθ. 414985/29-11-85 Κ.Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103/01-09-2010,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όμοιας.

    Η εφαρμογή και η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας,των Κυνηγετικών Συλλόγων, των Ομοσπονδιακών Φυλάκων θήρας, Μελών Κυνηγετικών Οργανώσεων και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο Πολίτη. 

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού .

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στο φύλλο της κυβερνήσεως και μέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2019-2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με Ε.Σ.Α.Δ.Θ.Στ.Ε. ο Διευθυντής Δασών Φθ/δας 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1.Εθνικό Τυπογραφείο(για Δημοσίευση)                                   Ανδρέας Παπανδρέου

Καποδιστρίου 34                                                                          Δασολόγος

  Τ.Κ. 104 32 – Αθήνα

Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1.Δασαρχεία Λαμίας-Αταλάντης Σπερχειάδας 

                  Εδρες τους

(Για την ευρεία δημοσίευση και ενημέρωση 

Των Κυνηγετικών Συλλόγων περιοχής των)

Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1.Υπουργείο  Περιβάλλοντος & Ενέργειας                                                                                                                                                                               

    Γενική Δ/νση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος

    Δ/νση Διαχείρισης Δασών 

    Τμήμα Διαχ/σης Αγριας Ζωής & Θήρας

    Τερμα Αλκμάνος – 115 28-ΙΛΙΣΙΑ- ΑΘΗΝΑ

 1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στ.Ελλάδας

    Γενική Δ/νση Δασών & Αγρ. Υποθέσεων

    Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών

    Τσιμισκή 5 – 41332 ΛΑΡΙΣΑ

 1. Δ΄Κ.Ο.Σ.Ε.

    Ερμού & Φωκίωνος 8

    Τ.Κ. 105 63 – ΑΘΗΝΑ

 1. Αστυνομική Δ/νση Ν. Φθ/δας- Ενταύθα
 2. Λιμεναρχείο Στυλίδας  Τ.Κ. 353 00 – ΣΤΥΛΙΔΑ
 3. Δ/νσεις Δασών όμορων Νομών

   (Εύβοιας-Βοιωτίας-Φωκίδας-Ευρυτανίας-Αιτωλοακαρνανίας

     Μαγνησίας-Λάρισας & Καρδίτσας)

                                   ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

7.Υπαλλήλους  της Υπηρεσίας μας

lamianow.gr


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published.Personel Sağlık